Lady Wiadomości branżowe

Wakacyjne menu ma?ego podró?nika

Wakacje to czas wolny od szkolnych obowi?zków, porannego wstawania i odrabiania lekcji. Lato nie mo?e by? jednak przerw? w zdrowym od?ywianiu. To w?a?nie w wakacje, gdy dzieci sp?dzaj? du?o czasu aktywnie na ?wie?ym powietrzu, zabawie z rówie?nikami lub wyjazdach trzeba zwróci? uwag? na to, czy jedz? regularnie i czy spo?ywane przez nie posi?ki dostarczaj? warto?ciowych sk?adników od?ywczych – przekonuj? specjali?ci ds. ?ywienia Nestlé.

Aby dzieci mog?y pe?nymi gar?ciami czerpa? z uroków wakacji i dobrze wypocz?? przed pierwszym szkolnym dzwonkiem, musz? otrzymywa? codzienn? dawk? energii i potrzebnych im sk?adników od?ywczych. Dlatego mali urlopowicze powinni ka?dy dzie? zacz?? po?ywnym ?niadaniem, które dostarczy im si?y. Warto przygotowa? dziecku np. jajecznic? z 2 jaj z kromk? razowego chleba z li?ciem sa?aty i pomidorem. Do tego kubek kakao NESQUIK, które doskonale smakuje nie tylko z ciep?ym, ale równie? z zimnym mlekiem. Kakao NESQUIK dzi?ki zawarto?ci wapnia, magnezu i witamin jest pysznym i warto?ciowym napojem na ?niadanie ka?dego malucha.

Podczas wakacyjnych podró?y, dziecko powinno mie? w plecaku smaczn? i prawid?owo zbilansowan? przek?sk?. Mo?e to by? kanapka z pe?noziarnistego pieczywa z ulubionymi dodatkami np. twaro?kiem i rzodkiewk?, ?ó?tym serem lub szynk? i pomidorem. Do tego w ekwipunku ma?ego podró?nika powinny si? znale?? butelka wody i owoc. Do plecaka mo?na w?o?y? równie? s?odki deser, który ucieszy dziecko i dostarczy równie? potrzebnych mu sk?adników od?ywczych. Warto?ciow? przek?sk? podczas wakacyjnych podró?y jest wafelek NESQUIK ??cz?cy rozp?ywaj?c? si? w ustach, mleczn? czekolad?, chrupi?cy wafel i delikatny mleczny krem. To smak, który dzieci znaj? i uwielbiaj?. Ponadto wafelek NESQUIK pokrywa a? 15% zalecanego, dziennego zapotrzebowania na wap? – tak wa?ny dla rozwoju ko?ci dzieci – mówi Anna Rzeszotek, specjalista ds. ?ywienia w Nestlé Polska. Jedna porcja to równie? 108 kcal, dzi?ki którym maluchy maj? energi? na zabaw?, gr? w pi?k?, jazd? na rowerze, czy górskie spacery. Wafelek mo?na schowa? do plecaka czy kieszeni i schrupa? podczas spaceru czy podró?y poci?giem. Dzieci b?d? zachwycone, bo otrzymaj? pyszn? przek?sk?, a rodzice mog? by? pewni, ?e daj? dziecku produkt, który dostarcza cennych sk?adników.

Zgodnie ze strategi? dbania o zdrowie, prawid?owe od?ywianie i dobre samopoczucie konsumentów firma Nestlé umieszcza na opakowaniu wszystkich produktów KOMPAS ?YWIENIOWY. Dzi?ki niemu wkomponowanie s?odkiego deseru w letnie menu dziecka nie jest trudne, poniewa? zawiera on informacje o warto?ciach od?ywczych i energetycznych produktu oraz ciekawostki i porady na temat zdrowego od?ywiania. Uzupe?nieniem informacji zawartych w KOMPASIE ?YWIENIOWYM jest wska?nik GDA (Wskazane Dzienne Spo?ycie), który informuje, jaki procent dziennego zapotrzebowania na sk?adniki od?ywcze i kalorie pokrywa jeden wafelek. KOMPAS ?YWNIENIOWY zawiera informacje, które pomagaj? rodzicom dba? o prawid?owe nawyki ?ywieniowe swoich dzieci.

***

Marka NESQUIK zosta?a stworzona przez firm? Nestlé specjalnie z my?l? o dzieciach. W jej ofercie znajduj? si? uwielbiane przez najm?odszych p?atki ?niadaniowe, wafelek NESQUIK ??cz?cy w sobie wy?mienit? mleczn? czekolad?, chrupi?cy wafel i delikatny mleczny krem, pyszne kakao oraz lody kakaowe. Te najwy?szej jako?ci produkty, dzi?ki zawarto?ci wapnia, s? doskona?ym uzupe?nieniem ?niadania i przek?sk? dla ma?ego urwisa. Dzi?ki marce NESQUIK dzieci otrzymuj? s?odkie i zdrowe produkty, a ich rodzice pewno??, ?e dbaj?
o zbilansowan? diet? swoich pociech.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy