Lady Wiadomości branżowe

Sposób na wakacyjn? nud?

W wakacje dzieci maj? wiele wolnego czasu. Wa?ne, by rodzice w tej sytuacji wiedzieli, jak kreatywnie sp?dza? czas ze swoimi pociechami. Edukacyjny kana? telewizyjny Da Vinci Learning prezentuje ciekawe eksperymenty naukowe jako wskazówki.

Polska pogoda cz?sto p?ata figle i nie ka?dego dnia dzieci, które nie wyje?d?aj? na wakacje, mog? gra? w pi?k?, czy bawi? si? na ?wie?ym powietrzu. Jakie mog? by? alternatywy dla zarówno atrakcyjnego, jak i po?ytecznego sp?dzania czasu wolnego przez dzieci?

Wspólna aktywno??

Dla relacji rodzinnych bardzo wa?ne jest, by sp?dza? czas razem. Podejmowanie wspólnych aktywno?ci ??czy rodzin?, przyczynia si? do wzajemnego poznawania i budowania wi?zi. To w?a?nie sp?dzaj?c czas z naszymi dzie?mi mo?emy wiele si? o nich dowiedzie?.  O ile zdecydowanie ?atwiej jest zaanga?owa? si? w zabaw? z najm?odszymi cz?onkami rodziny, o tyle z m?odzie?? w wieku szkolnym zdecydowanie trudniej znale?? wspólny temat do dyskusji, czy ciekawej zabawy.

Inspiracja w dobie nowych mediów

Jak wynika z przeprowadzonych na zlecenie Da Vinci Learning bada?, polscy rodzice potrzebuj? inspiracji do tego jak si? bawi? z dzieckiem. A? jedna czwarta ankietowanych szuka pomocy w telewizji. Rodzice poszukuj? wskazówek do tego, jak zaanga?owa? si? w ?wiat dziecka, rozmawia?, organizowa? wspólnie wolny czas – powiedzia?a Magdalena ?niegulska ze Szko?y Wy?szej Psychologii Spo?ecznej w Warszawie.

Wyniki pokazuj?, ?e a? 95,1% polskich dzieci ka?dego dnia ogl?da telewizj?, z czego 60,5% robi to przynajmniej przez kilka godzin dziennie. Skoro dzieci tak wiele czasu sp?dzaj? przed telewizorem, warto zadba? o to, by trafia?y do nich warto?ciowe tre?ci. Coraz wi?cej rodziców deklaruje gotowo?? zmiany w traktowaniu telewizji ju? nie jako „wy??cznika” dziecka – podczas posi?ku, kiedy sami s? zm?czeni, kiedy dzieci si? nudz?, ale raczej jako „w??cznika” do wspólnej aktywno?ci, doda?a dr Magdalena ?niegulska, SWPS.

St?d potrzeba nowego oblicza mediów – inspiruj?cych, pobudzaj?cych wyobra?ni?, anga?uj?cych. Kana? Da Vinci Learning stara si? sprosta? tym wymaganiom, a ponadto przyci?ga? uwag? ca?ej rodziny, tak, by ogl?danie telewizji sta?o si? jedn? z alternatywnych metod na sp?dzanie wolnego czasu oraz wst?pem do wielu wspólnych aktywno?ci.

G?ównym realizowanym przez nas celem jest nie tylko edukowanie, ale przede wszystkim integrowanie ca?ych rodzin. Chcemy pokaza?, ?e przyjemnie jest wiedzie?, a szczególnie przyjemne jest prze?ywa? naukowe przygody wspólnie ca?? rodzin?. Proponujemy programy telewizyjne, które ucz?, bawi? i inspiruj? widzów w ka?dym wieku – mówi Ferdynand Habsburg, za?o?yciel Da Vinci Learning.

Zarówno na  antenie programu, jak i na stronie internetowej mo?na znale?? wiele tre?ci, które podpowiedz? rodzicom jak w po?yteczny i atrakcyjny sposób zorganizowa? czas ich pociechom. Poczynaj?c od rozmów na temat ciekawostek naukowych prezentowanych na antenie, na wspólnym  eksperymentowaniu  z wykorzystaniem domowych sk?adników ko?cz?c.

Przyk?adowy eksperyment Da Vinci Learning – Zbuduj magiczny wulkan

Ten wybuchowy eksperyment to zdecydowany numer 1 w?ród dzieci.

Tego potrzebujesz:

6 szklanek m?ki, 2 szklanki soli, 4 ?y?ki oleju kuchennego, ciep?a woda, plastikowa butelka po napoju, ?rodek czyszcz?cy ze zmywarki, barwnik spo?ywczy, ocet, naczynie ?aroodporne lub patelnia, 2 ?y?eczki proszku do pieczenia

To robisz:

1.Najpierw przygotuj sto?ek z ciasta, który pos?u?y nam jako wulkan. Wymieszaj 6 szklanek m?ki, 2 szklanki soli, 4 ?y?eczki oleju i 2 szklanki wody. Otrzymana mieszanina powinna by? g?adka i jednolita (w razie potrzeby mo?na doda? wi?cej wody).

2.Umie?? butelk? po napoju w naczyniu ?aroodpornym i uformuj wokó? niej sto?ek – wulkan z ciasta. Nie zakrywaj otworu butelki ani nie wrzucaj tam ciasta.

3.Nape?nij butelk? prawie do pe?na ciep?? wod? i dodaj troch? czerwonego barwnika spo?ywczego.

4.Dodaj do butelki 6 kropel ?rodka czyszcz?cego. Ten detergent u?atwia pochwycenie b?belków powstaj?cych w reakcji, dzi?ki czemu uzyskasz lepsz? „law?”.

5.Dodaj do butelki 2 ?y?eczki proszku do pieczenia.

6.Powoli wlewaj ocet do butelki i obserwuj erupcj? wulkanu.

To si? dzieje:

Ch?odna czerwona lawa jest wynikiem reakcji chemicznej mi?dzy proszkiem do pieczenia a octem. W czasie tej reakcji powstaje dwutlenek w?gla, który jest te? obecny w prawdziwych wulkanach. W trakcie wytwarzania dwutlenku w?gla ro?nie ci?nienie wewn?trz butelki, a? wreszcie gaz wydostaje si? z twojego wulkanu.

Wi?cej informacji o Da Vinci Learning oraz eksperymentach, które mo?na wykona? w domu wraz
ze swoimi pociechami znajd? Pa?stwo na stronie internetowej Da Vinci Learning http://pl.da-vinci-learning.com. Zapraszamy do zamieszczonego na stronie k?cika z poradami dla rodziców.

 

***

 

O badaniu – Badanie zosta?o zrealizowane przez Interactive Research Center na zlecenie Da Vinci Learning na prze?omie marca i kwietnia 2012 roku. Badanie zrealizowano przy wykorzystaniu dwóch narz?dzi – ankiety internetowej oraz analizy dyskusji rodziców w internecie. Badanie danych deklaratywnych zosta?o realizowane na reprezentatywnej próbie matek (N=796), których dzieci rozpoczynaj? edukacj? szkoln? lub s? w trakcie edukacji szkolnej. Ankiety by?y emitowane drog? internetow? (CAWI) do momentu wysycenia próby tj. 5 128 wype?nionych ankiet przez osoby scharakteryzowane jako próba badania. Badanie dyskusji rodziców w internecie zosta?o oparte o jako?ciow? analiz? wypowiedzi internautów, którzy w swoich wypowiedziach odnosili si? zarówno do telewizji (korzystaj? z takich s?ów, jak: telewizja, tv, telewizyjny) i do dzieci (u?ywaj? takich s?ów, jak: dziecko, syn, córka, syneczek). Uwzgl?dnione zosta?y wypowiedzi rodziców umieszczone w internecie w przeci?gu 6 miesi?cy od daty rozpocz?cia badania.

Da Vinci Learning – to pierwszy w Polsce edukacyjny kana? telewizyjny dla dzieci. Dzi?ki niemu ogl?danie telewizji staje si? rodzinn? przygod? z nauk?. Da Vinci Learning nie tylko bawi, ale przede wszystkim uczy przez zabaw?, anga?uj?c w ni? ca?? rodzin?. Jest dost?pny w Polsce w ponad 100 sieciach telewizji kablowych, mi?dzy innymi UPC, Multimedia, Toya, Vectra, Inotel.

Magdalena ?niegulska – doktor psychologii, wyk?adowca w Szkole Wy?szej Psychologii Spo?ecznej. Cz?onek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Behawioralnej i Polskiego Towarzystwa Etologicznego,  v-ce prezes Stowarzyszenia „Wspólne Podwórko”.

 

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy