Lady Wiadomości branżowe

Przytulny i bezpieczny ? urz?dzamy pokój dla malucha

Potrzeby dziecka zmieniaj? si? wraz z jego rozwojem. To, co pozostaje niezmienne, to konieczno?? stworzenia przyjaznej i przytulnej przestrzeni, która nie tylko da poczucie bezpiecze?stwa, ale b?dzie bezpieczna. Co zrobi?, ?eby osi?gn?? taki

Potrzeby dziecka zmieniaj? si? wraz z jego rozwojem. To, co pozostaje niezmienne, to konieczno?? stworzenia przyjaznej i przytulnej przestrzeni, która nie tylko da poczucie bezpiecze?stwa, ale b?dzie bezpieczna. Co zrobi?, ?eby osi?gn?? taki efekt w dzieci?cym pokoju, radzi Franc Gardiner.

Kolory – fakty i mity

Jednym z najstarszych i najsilniej zakorzenionych pogl?dów na urz?dzanie pokoju dzieci?cego jest przekonanie, by dziewczynki otacza? wszechobecnym ró?em, a ch?opcom stworzy? aran?acj? w odcieniach koloru niebieskiego i granatowego. To za?o?enie nie jest ani prawdziwe, ani fa?szywe – naukowo udowodniono, ?e ma?e dzieci pozytywnie reaguj? na jasne i ciep?e kolory, dobrane w harmonijny sposób. W wieku niemowl?cym dodatnio na nastrój malucha wp?ywaj? barwy kojarz?ce si? dziecku z kolorem skóry matki: be?, jasne odzienie ró?u, paleta odcieni kremowych. Dlatego warto pami?ta?, by niezale?nie od p?ci dziecka stawia? raczej na barwy budz?ce w nich pozytywne odczucia.

Co za du?o to niezdrowo

Warto pami?ta?, ?e dziecko nie powinno mie? obok siebie przesadnej ilo?ci rzeczy, które zwracaj? jego uwag?: w tym kolorów, które mog? wprowadzi? niepotrzebny niepokój, rozprasza? I utrudnia? wyciszenie si? i sen. W aran?acji pokoju dzieci?cego unikamy zatem kontrastów kolorystycznych I nasyconych, jaskrawych barw. Pokój dziecka powinien by? jasny I stonowany, nie oznacza to jednak, ?e nie mo?emy wprowadzi? delikatnych i dobrze kojarz?cych si? elementów dekoracyjnych.

Z my?l? o maluchach

Idealnym rozwi?zaniem dodaj?cym miejscu wra?enia przytulno?ci i jednocze?nie zapewniaj?cym bezpiecze?stwo, kiedy dziecko zacznie dorasta? i na w?asn? r?k? poznawa? ?wiat, jest roleta z inteligentnym mechanizmem zwijaj?cym Smartoll firmy Franc Gardiner. „Dzi?ki przemy?lanej konstrukcji, specjalnie z my?l? o najm?odszych wyeliminowano koralikowy mechanizm zwijaj?cy. Smartroll likwiduje ryzyko zapl?tania si? dziecka w wisz?ce sznurki, czy po?kni?cia drobnych elementów” – mówi Kamila Pra?at, ekspert Franc Gardiner. Jest to szczególnie wa?ne w pierwszych latach ?ycia, kiedy dzieci s? wyj?tkowo beztroskie i nie znaj? wi?kszo?ci zagro?e?.

Jakie s? inne powody, by zamontowa? rolet? w pokoju dzieci?cym? Szeroki wybór nadruków pozwoli stworzy? niepowtarzaln? atmosfer?: delikatny wzór SERCA, b?d? zabawny nadruk SOWY sprawi?, ze przestrze? dzieci?cego pokoju b?dzie przyjazna i kreatywna. Dodatkowo, roleta pozwoli w razie potrzeby odgrodzi? najm?odszych od zewn?trznego ?wiata, który mo?e utrudnia? im skupienie si?, b?d? za?ni?cie.

Dobrze zaprojektowany pokój dzieci?cy mo?e sta? si? bezpieczn? przystani?, w której tworz? si? najpi?kniejsze wspomnienia z pierwszych lat ?ycia. Stosuj?c si? do kilku prostych zasad sprawimy, ?e nasze pociechy b?d? mie? ich jeszcze wi?cej.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy