Lady Wiadomości branżowe

Eko-rodzicielstwo ? widzimisi? czy wielka si?a?

Kiedy w domu pojawia si? dziecko, okazuje si?, ?e lista rzeczy niezb?dnych do szcz??cia malucha nie ma ko?ca. Coraz cz??ciej rodzice s? jednak negatywnie nastawieni wobec nachalnego i wszechobecnego nurtu konsumpcjonizmu. W odpowiedzi na

Kiedy w domu pojawia si? dziecko, okazuje si?, ?e lista rzeczy niezb?dnych do szcz??cia malucha nie ma ko?ca. Coraz cz??ciej rodzice s? jednak negatywnie nastawieni wobec nachalnego i wszechobecnego nurtu konsumpcjonizmu. W odpowiedzi na plastikowe zabawki na baterie, wózki przypominaj?ce samochody i towarzysz?ce zalewowi produktów kolorowe i g?o?ne reklamy, narodzi? si? nurt zwany eko-rodzicielstwem. Kim s? eko-rodzice i z czego wynikaj? ich pogl?dy? 

Firmy prze?cigaj? si? w pomys?ach, jak zwabi? konsumentów – szczególnie tak wra?liwych, jak ?wie?o upieczeni rodzice. Ich uleg?o?? wobec reklamy i perswazji mediów wynika z naturalnej ch?ci zapewnienia dzieciom wszystkiego, co najlepsze. Eko-rodzicielstwo, czyli ekologiczne rodzicielstwo powsta?o w opozycji do takiego stanu rzeczy – wyros?o bowiem na gruncie niech?ci wobec konsumpcjonizmu. Postawa wynika ze ?wiadomo?ci, ?e wychowanie dziecka powinno by? odpowiedzialne i zgodne z natur?, a ekologia to nie tylko segregowanie ?mieci, ale kompleksowo rozumiana równowaga w ?yciu.

Bycie „eko” to konieczno??

Polscy eko-rodzice coraz cz??ciej wiedz?, ?e bycie „eko” to nie moda, ale klucz do zrozumienia ?wiata, w którym ?yj? i procesów, które w nim zachodz?. Punktem wyj?cia jest w?a?ciwie rozumienie wychowania ekologicznego, które opiera si? na odpowiedzialno?ci, szacunku i dokonywaniu ?wiadomych wyborów. M?odzi ludzie chc? nie tylko przekazywa? dzieciom swoj? wiedz? o ograniczonych zasobach naszej planety, ale tak?e edukowa? potomków na temat ekologii poprzez dawanie im przyk?adu przez codzienne zachowanie. Dla ich w?asnego dobra pragn? pokaza?, ?e zgniatanie plastikowych butelek, segregowanie ?mieci oraz oszcz?dne korzystanie z wody i energii jest tak naturalne, jak codzienne mycie z?bów.

Bariery i wyzwania dla eko-rodziców

Eko-rodzice s? ?wiadomi, ?e g?ówna bariera tkwi w sposobie my?lenia, który podpowiada, ?e bycie „eko” jest trudne, drogie, niedost?pne. Dlatego wiele osób traktuje eko-rodzicielstwo jako chwilow? mod?, a czasami wr?cz dziwactwo. Co prawda dost?p do Internetu zwi?ksza mo?liwo?ci w tym zakresie, co nie znaczy, ?e bariery zosta?y zupe?nie zlikwidowane. W Polsce nale?? do nich g?ównie m. in. trudny dost?p do ekologicznych i ?wie?ych produktów oraz ich wysoka cena. Na szcz??cie popyt generuje poda?, dlatego mo?emy si? spodziewa?, ?e ilo?? produktów ekologicznych b?dzie rosn??, a ich ceny – sukcesywnie spada?. Warto pami?ta? o tym, ?e cz??? producentów, widz?c rosn?ce zapotrzebowanie, wykorzystuje motywy „eko” w komunikacji marketingowej, cho? w rzeczywisto?ci ich produkty nie maj? wiele wspólnego z ekologi?.

Eko-perspektywy  

W Polsce, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, odsetek eko-rodziców nie jest jeszcze wysoki, ale trend ten rozwija si? bardzo dynamicznie. Na rodzimym rynku ju? teraz mo?emy znale?? alternatyw? niemal dla ka?dego produktu koniecznego przy opiece nad dzieckiem. Chusty do noszenia niemowlaków, pieluchy wielokrotnego u?ytku lub biodegradowalne zabawki z materia?u lub papieru, pior?ce orzechy zamiast detergentów. Pami?tajmy jednak, ?e eko-rodzicielstwo to nie tylko produkty, ale przede wszystkim sposób my?lenia i wychowania.

Materia? przygotowany w oparciu i wypowiedzi Anny Nogajskiej, Magdaleny Sendor, Anny Zdrojewskiej, Ewy Duma?skiej, Emilii Lorenc, Katarzyny Koper i Ewy Jakubowskiej-Loren, wykorzystane w opublikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raporcie pt. „Wspólna odpowiedzialno??. Rola marketingu”. Pe?na wersja publikacji do bezp?atnego pobrania:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Wsp%C3%B3lna%20odpowiedzialno%C5%9B%C4%87.%20Rola%20marketingu.pdf

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy