Lady Wiadomości branżowe

Co 6 gimnazjalista w Polsce uwa?a, ?e jest za gruby

Cho? wi?kszo?? gimnazjalistów akceptuje swój wygl?d i wag?, to niema?y odsetek uskar?a si? na zbyt du?? ilo?? kilogramów. Ten problem staje si? niezwykle aktualny zw?aszcza w okresie lata. Nic dziwnego, wszak jest to okres wakacyjnych wyjazdów naszych dzieci z ich rówie?nikami, na których opinii szczególnie im zale?y. Co zrobi?, by zapewni? naszym dzieciom poczucie komfortu i samoakceptacji? Podpowiada Agnieszka Piska?a specjalistka ds. ?ywienia w programie edukacyjnym „Jedz smacznie i zdrowo”.

Od marca do czerwca 2011 roku organizatorzy programu edukacyjnego „Jedz smacznie i zdrowo” przeprowadzili badania na grupie niemal 1000 uczniów klas I-III gimnazjum. Pytali m?odzie? o nawyki ?ywieniowe i preferencje kulinarne. Okaza?o si?, mi?dzy innymi, ?e co 6 gimnazjalista w Polsce uwa?a, ?e jest za gruby, a co 4 uczennica gimnazjum stosowa?a diet? odchudzaj?c?.

Czy m?odzie? gimnazjalna wie, czym jest dieta? I najwa?niejsze, czy ludzie w tak m?odym wieku powinni stosowa? diety odchudzaj?ce?

Agnieszka Piska?a, specjalistka ds. ?ywienia w programie edukacyjnym „Jedz smacznie i zdrowo”: Okres dojrzewania nie jest najlepszym momentem na podejmowanie drastycznych prób zrzucenia masy cia?a. Z drugiej strony jednak mamy rosn?cy problem nadwagi i oty?o?ci w?ród dzieci w wieku szkolnym. Na taki stan ma wp?yw wiele czynników: nieodpowiedni sposób od?ywiania, ma?a aktywno?? fizyczna, siedz?cy tryb ?ycia, brak wiedzy na temat wp?ywu diety na stan zdrowia i samopoczucia. Wielu rodziców jednak nie widzi problemu lub go bagatelizuje, kiedy dziecko jest grubsze od swoich rówie?ników. Cz?sto usprawiedliwiaj? ten fakt, my?l?c, ?e z tego wyro?nie. To nieprawda, poniewa? oty?e dzieci maj? naprawd? niewielkie szanse na bycie szczup?ymi w wieku doros?ym.

Je?li chodzi o diety odchudzaj?ce, na które cz?sto decyduj? si? nastolatki bez podstawowej wiedzy na temat zdrowego ?ywienia, nale?y pami?ta?, ?e konsekwencje zdrowotne radykalnego odchudzania mog? przek?ada? si? na ich problemy w szkole. Senno??, k?opoty z koncentracj?, ospa?o??, a nawet omdlenia to tylko niektóre nast?pstwa nieumiej?tnego podej?cia do tego tematu. Dlatego niezwykle istotna jest w?a?ciwa edukacja i takie programy jak „Jedz smacznie i zdrowo”, który ma na celu promowanie zasad zdrowego od?ywiania, które sprzyjaj? zachowaniu zdrowia, dobrej kondycji, a do tego ?adnej i zgrabnej sylwetki.

Co mo?e by? z?otym ?rodkiem? Rozmowy z rodzicami? Lekcje w szkole? Co 4 gimnazjalista deklaruje, ?e  w szkole nie dowiaduje si? niczego o zdrowym od?ywianiu, wynika z bada? przeprowadzonych przez organizatorów programu edukacyjnego „Jedz smacznie i zdrowo”.

Agnieszka Piska?a: Dzieci i m?odzie? wiedz? na temat zdrowego od?ywiania powinny czerpa? przede wszystkim z domu i szko?y w?a?nie. Dlatego bardzo potrzebne s? wszelkie programy edukacyjne, wspieraj?ce szko?y w procesie nauczania o zdrowym ?ywieniu. Takim programem jest w?a?nie „.Jedz smacznie i zdrowo”. W II edycji tej akcji uda?o si? wyedukowa? a? 85 000 polskich gimnazjalistów!

A jakie s? konsekwencje nieprawid?owej diety? Dlaczego warto edukowa? m?odych ludzi na temat zdrowego ?ywienia?

Agnieszka Piska?a: To, jak si? od?ywiamy w wieku dojrzewania ma wp?yw na nasz? przysz?o??. W okresie intensywnego wzrostu wa?ne jest, aby wszystkie mechanizmy pracowa?y na najwy?szych obrotach. Niestety m?odzie? nie od?ywia si? w sposób prawid?owy. Wielu m?odych ludzi cierpi na niedo?ywienie i to zarówno jako?ciowe, jak i ilo?ciowe. Niedo?ywienie jako?ciowe zwi?zane jest z diet?, która jest zbyt monotonna, ma?o urozmaicona a jednocze?nie bogata w kalorie, t?uszcze zwierz?ce i cukry proste. Dotyczy to przede wszystkim dzieci, które cz?sto spo?ywaj? ?ywno?? wysoko przetworzon? np. dania Fast Food. Dzieci te na ogó? cierpi? na nadwag? lub oty?o??. W ich diecie jest bowiem za du?o energii pochodz?cej z t?ustych da? oraz cukrów prostych pochodz?cych ze spo?ywanych w nadmiernej ilo?ci s?odyczy i wypijanych s?odkich napojów gazowanych. Paradoksalnie, jednocze?nie dzieci te cierpi? na niedo?ywienie. W ich diecie brakuje wielu wa?nych sk?adników od?ywczych takich jak: witamina C, ?elazo, b?onnik. Niestety, deficyt tych wa?nych elementów mo?e by? przyczyn? anemii, cukrzycy ale równie? nowotworów przewodu pokarmowego, które ujawni? si? w wieku doros?ym.

Jakie nawyki ?ywieniowe powinni?my przekazywa?, aby nasze dzieci by?y zdrowe, a do tego akceptowa?y siebie i nie mia?y kompleksów?

Agnieszka Piska?a: Najwa?niejszym z nich jest  regularna i urozmaicona dieta. Powinni?my z dzieckiem siada? do sto?u i je?? z nim razem posi?ki. Wspólne ?niadanie, obiad i kolacja to inwestycja nie tylko w zdrowie, ale równie? we wspólne relacje. Nie stawiajmy równie? dziecku ogranicze? w postaci produktów, których spo?ywa? mu nie wolno. Tak naprawd? je?? mo?na wszystko, tylko w odpowiednich ilo?ciach i w odpowiednim czasie.

Wi?cej o programie edukacyjnym „Jedz smacznie i zdrowo” na stronie internetowej: www.jedzsmacznieizdrowo.pl

***********************************

Program „Jedz smacznie i zdrowo” jest akcj? edukacyjn? marki WINIARY prowadzon? we wspó?pracy z Federacj? Polskich Banków ?ywno?ci w polskich gimnazjach. Pierwsza edycja odby?a si? w roku szkolnym 2010/2011. W obu ods?onach programu wzi??o udzia? niemal 2200 gimnazjów z ca?ej Polski. Ponad 2800 nauczycieli wyedukowa?o w dziedzinie zdrowego od?ywiania ponad 115 tysi?cy uczniów z ponad 4300 klas. Misj? „Jedz smacznie i zdrowo” jest nauka m?odzie?y zasad prawid?owego i zdrowego od?ywiania oraz zach?cenie do podejmowania pierwszych samodzielnych prób gotowania.

Program marki WINIARY jest cz??ci? szerszej kampanii zatytu?owanej „Jedz smacznie i zdrowo”. prowadzonej od czterech lat przez wiele marek z portfolio firmy Nestlé, której celem jest promowanie zdrowego od?ywiania w?ród konsumentów. Wi??e si? on z przyj?ciem przez Nestle strategii NHW (Nutrition, Health, Wellness) b?d?cej strategi? odpowiedzialnego biznesu firmy Nestlé, w imi? której zobowi?zuje si? ona produkowa? wysokiej jako?ci produkty, b?d?c jednocze?nie wiarygodnym partnerem w ?ywieniu oraz dba?o?ci o zdrowie i dobre samopoczucie konsumentów.

 Patroni honorowi

  • Minister Edukacji Narodowej 
  • Polskie Towarzystwo Nauk ?ywieniowych
  • Wydzia? Nauk o ?ywieniu Cz?owieka i Konsumpcji, Szko?a G?ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Patron spo?eczny

  • Federacja Polskich Banków ?ywno?ci

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy