Wsp????praca

Misj? naszego bloga jest niesienie pomocy i udzielanie odpowiedzi na pytania na kt??re nikt nie chce odpowiedzie?. W szczeg??lno??ci dotyczy to pyta?? zwi?zanych z byciem kobiet?.

W jaki spos??b mo??na redagowa? serwis?

1. Przesy??anie materia????w do publikacji na stronach

Jak nadsy??a? pytania?

Przygotuj swoje pytanie, na kt??re chcesz ??eby??my opublikowali odpowied?? i przy??lij na nasz adres e-mail.

Ka??de zadane pytanie zostanie opublikowane w dziale pytania.

Jak nadsy??a? odpowiedzi?

Przygotuj swoj? odpowied?? na pytanie, kt??re chcesz ??eby??my opublikowali odpowied?? i przy??lij na nasz adres e-mail. W korespondencji podaj pytanie na kt??re odpowiadasz wraz z odpowiedzi?.

Ka??de zadane pytanie zostanie opublikowane w dziale pytania.

2. Redakcja zawarto??ci serwis??w on-line

Do??wiadczeni i wyr????niaj?cy si? u??ytkownicy otrzymuj? bezpo??redni dost?p do systemu zarz?dzaj?cego zawarto??ci? blog. Dzi?ki temu mo??liwe jest bezpo??rednie wprowadzanie zmian za po??rednictwem przegl?darki internetowej.

3. Dla firm ?? Jak nadsy??a? informacje ?

Przygotuj swoj? wiadomo???, informacj? prasow?, kt??r? chcesz aby??my opublikowali, przygotuj tak??e jedn? ilustracje.

Za???cz tekst oraz ilustracje do wiadomo??ci i przy??lij na nasz adres e-mail.

Rozdzielczo??? zdj?? nie powinna przekracza? 75 dpi.

Zastrzegamy sobie prawo do skracania tekst??w oraz ich ewentualnych modyfikacji.

Wiadomo??ci wysy??aj na adres: avicena dot gmail at com z tytu??em strony

Top