Rozst?py, Chemabrazja, Mikrodermabrazja, Dermabrazja

Problemy z rozst?pami?

Rozst?py dokuczaj? wielu ludziom. S? spowodowane szybkim nabieraniem masy mi???niowej lub t??uszczowej. S? to p?kni?cia sk??ry spowodowane zbyt du??ym jej napi?ciem. Rozst?py najcz???ciej pojawiaj? si? w okolicach pach, bark??w, na klatce piersiowej i na udach. Jak im zapobiega?? Jednym ze sposob??w jest prysznic po treningu czy wi?kszym wysi??ku.

Podczas k?pieli nale??y puszcza? na przemian raz zimn?, raz ciep??? wod?. Spowoduje to rozci?gni?cie sk??ry i zminimalizowanie jej napi?cia. Jest te?? przekonanie, ??e sauna r??wnie?? zapobiega pojawianiu si?, b?d?? powi?kszaniu ju?? istniej?cych rozst?p??w, poprzez zmniejszanie napi?cia sk??ry (na zmniejszenie napi?cia wp??ywa wysoka temperatura).

Dobrym sposobem na zminimalizowanie negatywnego wygl?du powsta??ych ju?? p?kni?? sk??ry jest opalenizna (solarium jest w tym niezwykle pomocne). Pojawiaj?ce si? tego rodzaju zamiany na sk??rze mo??na podzieli? na dwie fazy:
I – zapalna -rozst?py maj? kolor czerwony, czerwonowinny lub czerwononiebieski, s? r??wnolegle u??o??one. Mamy szanse jeszcze si? ich pozby?.
II – zanikowa – w tej fazie ma miejsce pozorna regeneracja rozst?p??w. Pasma p?kni?? sk??ry ulegaj? zmniejszeniu i rozja??nieniu (jest to wynik pr??b regeneracji zerwanej sieci w????kien kolagenu oraz w????kien elastyny). W tej fazie nie ma mo??liwo??ci przywr??cenia dawnego, zdrowego stanu sk??ry w??a??ciwej. Na sk??rze pozostaj? bia??e pr???ki.

Jakimi sposobami mo??na walczy? z rozst?pami, je??li ju?? dojdzie do ich pojawienia si?.
Najpopularniejszym sposobem s? peelingi zio??owe – dzia??aj? powierzchniowo lub g???boko. Po wtarciu mieszanki w sk??r? nast?puje przekrwienie, odczyn zapalny i z??uszczanie nask??rka. Peelingi zio??owe sp??ycaj? nie tylko rozst?py, ale tak??e drobne zmarszczki, blizny potr?dzikowe, rozja??niaj? przebarwienia.

Po zabiegu trzeba przebywa? w domu, bo po oko??o trzech dniach nast?puje p??atowe z??uszczanie warstw nask??rka. Zabieg powtarza si? dwu-, trzykrotnie, co dwa-trzy tygodnie.

Je??li rozst?py s? rozleg??e i g???bokie, bardziej specjalistyczne zabiegi sp??ycaj?ce mo??e zaproponowa? jedynie lekarz:

Chemabrazja – za pomoc? kwasu (salicylowego, tr??jchlorooctowego) lekarz wywo??uje stan zapalny sk??ry, po kt??rym nast?puje p??atowe z??uszczanie nask??rka. Po zabiegu pacjent odczuwa ??ci?gni?cie sk??ry, potem pojawiaj? si? opuchlizna i b??l. Po zabiegu nale??y przez minimum tydzie?? pozosta? w domu.
Mikrodermabrazja – stosowana jest przy leczeniu rozst?p??w, g???bokich blizn tr?dzikowych i oparzeniowych, szram, silnych plam pigmentacyjnych. Regeneruje i uelastycznia sk??r?, pobudza kr???enie, pobudza produkcj? kolagenu i elastyny. Zabieg jest bezpieczny i bezbolesny, polega na ??cieraniu warstw nask??rka specjalnym aparatem.

Dermabrazja – stosowana jest te?? do sp??ycania blizn, korekcji zmarszczek. Zabiegi wykonywane s? w specjalistycznych o??rodkach przez chirurg??w plastyk??w w znieczuleniu og??lnym lub miejscowym, w zale??no??ci od rozleg??o??ci i g???boko??ci planowanego zabiegu, wieku i stanu pacjenta.

Lasery – wykorzystywane w laserowym z??uszczaniu nask??rka pozwalaj? bardzo precyzyjnie dobra? g???boko??? usuwanej warstwy sk??ry. Przez kilka tygodni po zabiegu zaleca si? oszcz?dny tryb ??ycia. Istotne jest unikanie ??wiat??a s??onecznego, zw??aszcza, gdy sk??ra jest r????owa i nie ca??kiem zagojona.
Werka

hastagi na stronie:

#sukienki wieczorowe dla starszych pań #jak ogolić pochwe zdjęcia #stroje kąpielowe zakrywające brzuch #sukienka dla matki weselnej #mikrodermabrazja brzucha #kostiumy kąpielowe zakrywające brzuch #chemabrazja #suknia dla matki weselnej

Authors
Top