Pierwsza Komunia ??wi?ta

Maj to czas Pierwszych Komunii ??wi?tych. Jest to bardzo uroczy??cie obchodzone ??wi?to, kt??re staje si? okazj? do spotkania w rodzinnym gronie. Znaczenie tego wydarzenia w ??yciu naszego dziecka oraz nas samych sprawia, ??e dok??adamy wszelkich stara??, aby prze??y? je wyj?tkowo. Dla rodzic??w to r??wnie?? czas decyzji ?? czy uroczysty obiad powinien odby? si? w restauracji czy w domowym zaciszu, jakie potrawy powinny u??wietni? tak wa??ne wydarzenie? Piotr Ceranowicz, ekspert kulinarny marki Lubella, podpowie jak zorganizowa? unikalne przyj?cie komunijne w domu.

Komunia ??wi?ta dziecka jest okazj? do sp?dzenia wyj?tkowego, w wymiarze duchowym i rodzinnym, czasu w gronie najbli??szych. W??a??nie z tego wzgl?du ca??e rodziny s? bardzo przej?te organizacj? oraz przebiegiem tego ??wi?ta. Waga wydarzenia sprawia, ??e czas przygotowa?? jest stresuj?cy zar??wno dla rodzic??w, jak i dziecka przyst?puj?cego do Komunii. Jednak nie warto si? zniech?ca? ?? najwa??niejsze to dobry plan oraz organizacja, a sukces b?dzie gwarantowany.

Organizacja najwa??niejsza

Po zako??czonej uroczysto??ci w ko??ciele, rodziny wybieraj? si? na pocz?stunek do restauracji b?d?? decyduj? si? na samodzielne przygotowanie uroczystego obiadu w domu. Na ??wi?towanie Komunii ??wi?tej zapraszane s? ca??e rodziny. Bior?c pod uwag? fakt, ??e na przyj?ciu pojawia si? nawet kilkadziesi?t os??b, jest to nie lada wyzwanie. Przygotowanie uroczysto??ci Komunijnej w domu z pewno??ci? wymaga wi?cej pracy i b?dzie znacznie bardziej stresuj?ce ni??eli wynaj?cie restauracji, natomiast z pewno??ci? zapewni rodzinn? atmosfer?, a zaproszeni go??cie b?d? czu? si? swobodniej. Priorytetem jest rozplanowanie wszystkich kwestii dotycz?cych organizacji.

Aby zapewni? rodzinn? i uroczyst? atmosfer?, zadbaj o dekoracj? sto??u. Z czasem Komunii zdecydowanie zwi?zany jest kolor bia??y, dlatego wszystkie dodatki powinny by? w??a??nie w tym kolorze. Bia??y obrus, bukiety kwiat??w oraz ??wiece nadadz? uroczysty charakter, zapewniaj?c przy tym ciep???, rodzinn? atmosfer?. Zadbajmy r??wnie?? o eleganck? zastaw?, kt??ra podkre??li od??wi?tny nastr??j. Pi?knie udekorowany st???? zapewni uroczyst? i szczeg??ln? atmosfer?.

Jak wybra? komunijny jad??ospis

Jedn? z wa??niejszych decyzji, przy organizacji przyj?cia komunijnego, jest u??o??enie specjalnego jad??ospisu dla go??ci. Z pocz?tku mo??e wyda? si? to skomplikowanym zadaniem, jednak dobry pomys?? jest kluczem do osi?gni?cia sukcesu. Komponuj?c komunijne menu powinni??my wzi?? pod uwag? liczb? go??ci oraz proste, aczkolwiek smaczne dania. Uwzgl?dniaj?c fakt, i?? na rodzinnym wydarzeniu b?d? osoby w r????nym wieku, o r????nych preferencjach kulinarnych, nale??y pomy??le? o daniach, kt??re b?d? mo??liwie uniwersalne i wszystkim przypadn? do gustu. Na pocz?tek podajmy zup?, kt??ra zaspokoi pierwszy g????d go??ci. Trafionym pomys??em b?dzie ros???? b?d?? zupa z warzywami i mi?snymi pulpecikami , kt??ra z pewno??ci? zasmakuje wszystkim przyby??ym. Warto pomy??le? r??wnie?? o podaniu przystawek ?? talerz w?dlin czy sa??atki doskonale sprawdz? si? w tej roli. Jako danie g????wne podajmy pieczone mi?so z dodatkami, kt??rych przygotowanie nie zajmie nam du??o czasu. Jednak bez w?tpienia najwa??niejszym elementem obiadu jest tort komunijny. Komunia jest ??wi?tem naszego dziecka, pozw??lmy aby ono w tej kwestii zabra??o g??os i wybra??o smak tortu, kt??ry zago??ci na stole.

Wyprawienie komunijnego obiadu w domu tylko na pierwszy rzut oka wydaje si? trudne. Wystarczy jedynie dobra organizacja i pomoc innych domownik??w, a uroczysto??? ta z pewno??ci? b?dzie udana, a uroczysta atmosfera, rodzinne chwile i wyj?tkowe wspomnienia b?d? z pewno??ci? towarzyszy? nam na d??ugo po tak wspania??ym wydarzeniu.

 


dostarczy?? infoWire.pl
?r??d??o Maspex. Dostarczy??
Authors
Top