Korektory do twarzy

Zdarza si?, ??e nawet najlepsze podk??ady do twarzy nie radz? sobie z niekt??rymi niedoskona??o??ciami cery. Czasami nawet po u??yciu podk??adu i pudru wida? ??y??ki, przebarwienia, krosty czy si??ce pod oczami. W??a??nie w takich sytuacjach mo??emy u??y? korektor.

Istniej? korektory o bardzo r????nej kolorystyce i konsystencji. Nie jest ??atwo doradzi?, jakiego korektora powinna u??ywa? dana osoba. Po prostu trzeba wypr??bowa? i zdecydowa? si? na kt??ry??.

088016a1.jpg


Jest jednak co??, co trzeba wiedzie?. Mianowicie, je??li jeste?? jeszcze niedo??wiadczona w sztuce robienia makija??u, to lepiej u??yj korektora, kt??ry na lekk? i p??ynn? konsystencj?. Dobrze jest wtedy, kiedy korektor ma aplikator z g?bki.

Natomiast co do korektor??w w sztyfcie, to maj? one lepsze w??a??ciwo??ci kryj?ce. Jednak jest tu pewna pu??apka: trzeba uwa??a, aby nie zastosowa? go w nadmiarze. Je??li wi?c wybierzesz korektor w formie sta??ej, mo??esz pos??ugiwa? si? ma??ym p?dzelkiem. Wa??ny jest umiar i wyczucie tego, czy wystarczy ju?? nak??adania korektora czy jeszcze odrobin? trzeba na??o??y?.

Korektor jest te?? bardzo przydatny w retuszowaniu r????nych defekt??w. Np. maj?c rozszerzone naczynka krwiono??ne, zamiast pokrywania zaczerwienionych partii twarzy dodatkow? warstw? podk??adu, mo??esz u??y? korektora w kolorze zielonym. Pami?taj, ??e nie mo??e to by? dos??owna ziele?? a raczej rozbielony seledyn. Je??li martwisz si?, ??e kolor mo??e przebija? przez podk??ad, to lepiej u??yj korektora be??owego, ale takiego, kt??ry jest o ton ja??niejszy od sk??ry. Wtedy korektor zawsze k??adziemy pod podk??ad.

Du??ym problemem mog? by? te?? si??ce pod oczami, kt??rych czasami nie da si? ukry? pod podk??adem czy pudrem. Dlatego warto nieraz u??y? korektor. Najwi?kszym problemem s? zmarszczki mimiczne, poniewa?? to w??a??nie w nich zbiera si? nadmiar kosmetyk??w. Dlatego powinna?? unika? w tych cz???ciach ci???kich korektor??w pudrowych w sztyfcie. O wiele lepsze s? p??ynne.

Je??li np. do??wiadczony wiza??ysta chce zamaskowa? cienie pod oczami, u??ywa jasno-seledynowego korektora, tzw. Vanish. Jest to bardzo dobry kosmetyk u??ywany w filmie, sesjach fotograficznych i na pokazach ale niestety dost?pny jest jedynie w sklepach dla profesjonalist??w. Do u??ytku codziennego mo??na u??ywa? o ton ja??niejszego ni?? podk??ad, ale w tej samej tonacji.

Jak na??o??y? korektor? Na pocz?tku cieniutk? warstw? pokryj cienie pod oczami. Pami?taj przy tym o k?ciku oka przy nasadzie nosa. Nast?pnie delikatnie wklepuj odrobin? podk??adu i potem pozostanie ju?? tylko przypudrowanie tych miejsc czy ca??ej twarzy.

A co w przypadku krost i zask??rniak??w? Je??eli wyprysk jest bardzo czerwony mo??esz go pokry? zielonym korektorem, ale zawsze przed po??o??eniem podk??adu. Je??eli wybierzesz korektor o naturalnym odcieniu sk??ry to mo??na po??o??y? go przed i po podk??adzie. Krosty mo??na zakrywa? bardzo dobrze cielistymi korektorami sta??ymi, kt??re nak??ada si? p?dzelkiem warstwowo, rozcieraj?c przy tym dok??adnie same kraw?dzie. Potem delikatnie mo??esz wklepa? fluid i przypudrowa? twarz.

Je??eli masz przebarwienia i chcesz u??y? korektora, to post?puj z nimi podobnie jak z krostami. Tylko wybierz inny kolor korektora. B?dzie Ci potrzebny taki, kt??ry ma ??????tawy kolor. Dok??adnie go wklepujemy i zacieramy kraw?dzie.

hastagi na stronie:

#kolory korektorów do twarzy #korektory do twarzy #dobry korektor do twarzy #zielony korektor do twarzy #korektor do twarzy kolory #kolory korektorów #jak używać korektora do twarzy #kolorowe korektory #najlepszy korektor do twarzy #korektory do twarzy kolory

Authors
Tags , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Top