Jedzenie w pod????y, Prowiant na podr????

Prowiant na podr????.
Je??li zamierzamy sp?dzi? w podr????y kilka godzin musimy wcze??niej przewidzie?, ??e mo??e nas dopa??? g????d. Oczywi??cie z zaopatrzeniem si? w po??ywnie na podr???? nie ma ??adnego problemu, poniewa?? ??yjemy w czasach produkty spo??ywcze s? wszech dost?pne. Jednak wybieraj?c prowiant na nale??y wzi?? pod uwag?, warunki transportu a raczej jak te warunki znosi nasz organizm.

W czasie drogi cz?sto zdarza si?, ??e nasz ??o???dek dopadaj? skurcze i potrzebuje on raczej pokarmu ??atwo strawnego. Dlatego nie powinni??my je??? ??wie??ych og??rk??w, ale tak??e produkt??w marynowanych i przepe??nionych konserwantami. Je??li nie przygotowujemy sobie po??ywienia na podr???? wcze??niej, tylko zamierzamy kupi? co?? w czasie postoju, nale??y szczeg??ln? uwag? zwr??ci? na to gdzie kupujemy i co.

Wa??ne by nie by??y to budki z kebabem albo innymi fast foodami, co, do kt??rych sk??adu i ??wie??o??ci produkt??w nie mo??emy mie? ??adnej pewno??ci. Po spo??yciu takiego czego?? reakcja ??o???dka mo??e by? do??? gwa??towna i uci???liwa zw??aszcza, je??li jeste??my w podr????y.

Trzeba tak??e zwr??ci? uwag? na napoje, po tych s??odkich bardzo szybko zn??w jeste??my spragnieni, co prowadzi? do przyjmowania ich w du??ej ilo??ci i tym samym jeste??my zmuszenie do cz?stego korzystania z toalety, co w czasie jazdy jest uci???liwe.

A co wy zabieracie w podr?????
Werka

hastagi na stronie:

#prowiant na podróş #prowiant na wycieczkę #prowiant na wyjazd #co do jedzenia na podróş #co do jedzenia w podróş #jedzenie na długą podróş #jakie jedzenie w podróş #jedzenie do pociągu #jedzenie na podròż #prowiant na podroz

Authors

Related posts

Top