Jak si? spakowa?, Szykujesz si? na d??ugi wyjazd?

Jak si? pakowa??

Szykujesz si? na d??ugi wyjazd? Nie wiesz jak si? spakowa? tak by niczego nie zapomnie?, a z drugiej strony by nic si? nie sta??o przewo??onym przedmiotom.

Po pierwsze na d??u??szy czas przed wyjazdem zacznij spisywa? rzeczy, kt??re chcesz wzi??. Dlaczego powinni??my robi? to wcze??niej, a nie przed rozpocz?ciem pakowania? Poniewa?? wtedy istniej wi?ksze prawdopodobie??stwo, ??e przypomni nam si? wi?cej rzeczy, a mo??e nawet wszystkie, kt??re powinni??my spakowa? i w takim wypadku dopiszemy je do listy. Warto by przygotowywany przez nas spis zrobiony by?? wed??ug kategorii np. kosmetyki, ubrania, bielizna itd. W czasie pakowania zakre??lajmy rzeczy, kt??re ju?? znalaz??y si? w torbie, by p????niej nie musie? wszystkiego wyjmowa? i sprawdza? czy to ju?? zosta??o schowane.

Je??li pakujemy przedmioty do torby podr????nej i zamierzamy zabra? ksi???ki lub p??yny, (czyli generalnie rzeczy ci???sze) warto rozparcelowa? jest r??wnomiernie, by baga?? z jednej strony nie by?? ci???szy ni?? z drugiej i by wyst?pi??a tzw. przeciwwaga. Warto jest zwr??ci? uwag?, na przedmioty, kt??re mog? nam by? potrzebne zaraz po przyje??dzie na miejsce, je??li nie mo??emy umie??ci? ich w baga??u podr?cznym, nale??y spakowa? je na samym ko??cu, tak by znajdowa??y si? na wierzchu.

Je??li b?dziemy przewozi? co?? delikatnego nale??y umie??ci? to tak by by??o zabezpieczone przed wstrz?sami, zw??aszcza, je??li nasz baga?? powierzamy komu?? (w czasie odprawy na lotnisku, czy pozostawiaj?c go baga??niku autokaru). Dobrym rozwi?zaniem u??ycie jest folii b?belkowej, w kt??r? owijamy dany przedmiot.

Je??eli nie dysponujemy tak? foli? mo??emy po prostu obwin?? cenn? rzecz w ubrania i nie k??a??? w jej pobli??u nic ci???kiego, a tak??e zadba? o to by ona sama nie znajdowa??a si? z boku, a raczej w ??rodku baga??u.
Werka

hastagi na stronie:

#jakie jedzenie na wyjazd #spis rzeczy na wyjazd #co spakować na wyjazd #jedzenie na wyjazd #jak się spakować na wyjazd #co zabrać na wyjazd za granicę #jak się pakować #co spakować na wyjazd za granicę #jak się spakować na wakacje #co zabrać do pracy za granicą

Authors

Related posts

Top