Jak przygotowa? si? na jesienny spacer?

Jak przygotowa? si? na jesienny spacer?

Ka??dy rodzic wie, jak wa??ne dla zdrowia dziecka s? regularne spacery. ??wie??e powietrze hartuje dziecko i pomaga naby? odporno???, a nowe widoki, kt??re mo??na ogl?da? podczas przechadzek, wspomagaj? prawid??owy rozw??j poznawczy. Latem, kiedy pogoda dopisuje, spacerujemy bez przeszk??d. Jednak w sezonie jesienno-zimowym, kiedy powietrze staje si? ch??odniejsze, nale??y pami?ta? o odpowiednim zabezpieczeniu dziecka przed zimnem podczas spacer??w, aby unikn?? przezi?bienia.

Jak ubra? dziecko na spacer jesieni??

Generalnie zasada jest taka, ??e dziecko powinno mie? jedn? warstw? ubrania wi?cej ni?? doros??y. Dlatego najcz???ciej ubieramy je na cebulk?, co pozwala zdj?? lub doda? warstw? odzie??y, gdy kapry??na o tej porze roku pogoda nas zaskoczy. W przypadku maluszk??w podr????uj?cych w w??zkach warto jednak pami?ta? o tym, ??e potrzebuj? one nieco wi?cej ciep??a. Dziecko w w??zku jest cz???ciowo unieruchomione, jest mu wi?c zdecydowanie ch??odniej ni?? doros??emu, kt??ry porusza si?, prowadz?c w??zek. Jak zatem zapewni? dziecku ciep??o? Dodatkowe warstwy odzie??y s? dobrym rozwi?zaniem, jednak cz?sto ograniczaj? ruchy, co wprawia ma??ych podr????nik??w w zdenerwowanie. Alternatyw? s? w tej sytuacji ??piworki do w??zka, kt??re pozwalaj? zachowa? swobod? ruchu, a jednak wci??? utrzymuj? ciep??o.

Jak wybra? ??piworek do w??zka?

Wyb??r ??piwork??w do w??zka jest na rynku ogromny. R????ni? si? one mi?dzy sob? wielko??ci?, rodzajem wype??nienia i designem. Wybieraj?c ??piworek, powinni??my jednak przede wszystkim kierowa? si? jego jako??ci?. Dobrej jako??ci ??piworek zapewni dziecku ciep??o i komfort podczas spaceru, a to jest przecie?? najwa??niejsze. Oczywi??cie nie zaszkodzi, aby ??piworek przy tym pi?knie wygl?da??. Wiele modeli ???czy w sobie zar??wno wysok? jako???, jak i designerski wygl?d. Przyk??adem takich ??piwork??w mog? by? te produkowane przez Elodie Details. Ich niew?tpliw? zalet? jest odporno??? na deszcz i ??nieg, co jest bardzo wa??ne podczas ch??odniejszych miesi?cy. Dodatkowo wyst?puj? w wielu wersjach kolorystycznych. Hitem tej jesieni dla dziewczynek jest model Midnight Eye, kt??ry zachwyca prostym, lecz wyrazistym wzorem. Mamy ch??opc??w ch?tnie wybieraj? za?? uniwersalny wz??r White Tiger. ??piworki tej marki odpowiednie s? zar??wno do w??zk??w typu gondola, jak i spacer??wek, co stanowi ich dodatkow? zalet?: zmieniaj?c niemowl?cy w??zek na klasyczn? spacer??wk?, nie ma konieczno??ci wymiany ??piworka, bo ro??nie on wraz z dzieckiem. R??wnie wa??ne s? otwory na pasy, kt??re znajdziemy w ??piworku. O ile w gondoli nie jest konieczne przypinanie niemowl?cia, o tyle w w??zku spacerowym zabezpieczenie przed upadkiem to ju?? element niezb?dny. Jest to szczeg??lnie wa??ne przy spacerach z ma??ymi dzie?mi, kt??re nie maj? jeszcze w pe??ni rozwini?tej koordynacji ruchowej.

BabyMama.pl to miejsce stworzone przez kobiety dla kobiet. Sklep oferuje wszystko, czego mo??esz potrzebowa? kobieta w ci???y, w czasie porodu, oraz po narodzinach dziecka. Najnowsze gad??ety, ulubione produkty, atrakcyjne akcesoria ?? kompletna wyprawka dla dziecka. Zapraszamy! www.babymama.pl

Authors
Top